Podmienky spracúvania osobných údajov

Projekt Byty BELLOVA

 
Nasledovne Vás oboznamujeme s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej v texte len ako „GDPR“). 
 
Spoločnosť Bellova development, s.r.o., sídlom Rozvojová 2/A, 040 11 Košice, IČO: 53 261 411 realizuje výstavbu bytového domu na Bellovej ulici v Košiciach s marketingovým názvom „BYTY BELLOVA“ (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).
 
Prevádzkovateľ zodpovedá za spracovávanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami GDPR a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
Zodpovedná osoba 
V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adresu: gdpr@bytybellova.sk. 
Pripomienky alebo dotazy môžete posielať e-mailom na adresu: gdpr@bytybellova.sk  alebo poštou na adresu: Zodpovedná osoba, Bellova development, s.r.o., sídlom Rozvojová 2/A, 040 11 Košice. 
 
Práva dotknutých osôb podľa GDPR
Osobné údaje sú spracúvane v súlade s GDPR a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na vyžiadanie dotknutej osoby jej budú sprístupnené informácie o spracovávaní osobných údajov a s tým súvisiace právo na prístup k osobným údajov (čl. 15 GDPR). Ďalšími právami dotknutej osoby je právo na opravu (čl.16 GDPR), právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. 
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vznášať námietky proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR) a odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl.7 ods.3 GDPR). Na tieto účely môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu uvedenú vyššie. Vaša žiadosť bude vyriešená bez zbytočného odkladu v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). 
 
Za predpokladu, že dôjde k porušeniu spracovávania Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ako dozornému orgánu. 
 
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov 
Právne základy spracúvania osobných údajov sú: (i) požiadavky dotknutej osoby potrebné na uzatvorenie zmluvy (požiadavka ohľadne informácii, cenová ponuka a pod.); (ii) plnenie povinností zo zmluvy uzatvorenou medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;(iii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa; (iv) Súhlas dotknutej osoby potrebný na zasielanie priameho marketingu; (v) oprávnený záujem Prevádzkovateľa týkajúci sa účelu realizácie priameho marketing (e-mailom, telefonicky, online reklamy atď.) (vi) kontaktovania dotknutej osobe a poskytovanie informácii o projekte; (vii) poskytnutie kontaktu hypotekárnemu špecialistovi na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v prípade ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním jej osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefón na tento účel. 
 
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu (i) stanovenú zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ii) dohodnutú v zmluve uzatvorenou medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom (iii) nevyhnutnú vzhľadom na účel spracúvania (iv) uvedenej poskytnutom súhlase dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov za účelom priameho marketingu, t.j. po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Základné informácie o dotknutej osobe: meno, priezvisko, akademický titul, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, preferovaný spôsob komunikácie. 
Marketingové údaje: preferencie a záujmy ohľadne typu bývania, typu bytov a administratívnych priestorov, lokalít a iné záujmy a preferencie poskytnuté zo strany dotknutej osoby. 
Údaje potrebné na plnenie zmluvnej požiadavky: dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu a bankové spojenie, rodinný stav, národnosť.
 
Poskytovanie a prenos osobných údajov mimo EÚ/EHP
Osobné údaje nebudú sprístupnené s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa. Nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín. 
Príjemcovia osobných údajov sú finančné ústavy, banky, štátne inštitúcie a iné orgány v rámci plnenia zmluvných a zákonných povinností.

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania
Pri spracúvaní osobných údajov sa nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania,  ani profilovanie.